W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 http://www.bip.gov.pl/

Informacja dla osob wchodzących do budynku sądu

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora

  Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

  Nr 37/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.


 •  

  Informacja o przysługujących osobom wchodzącym do budynku sądu prawach i obowiązkach związanych z czynnościami pracowników ochrony, podejmowanymi przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w siedzibie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19, oraz ul. Chemików 1B

   

 • Na podstawie art. 54 § 15 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, informujemy, że: 

  1.      Do budynków Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim nie wolno wnosić broni, amunicji, materiałów wybuchowych ani innych środków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujących w budynkach sądów obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.

  2.      Prezes sądu może zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądów oraz zapobiegających naruszaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku 
  do ochrony budynków sądów oraz osób w nich przebywających stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia.

  3.      W celu zapobieżenia naruszeniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, oraz zapewnienia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2, pracownik ochrony, wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób 
  i mienia przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w budynku sądu ma prawo do:

  1)     przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynku sądu;

  2)     odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osobie odmawiającej poddania się przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży;

  3)     odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osobie posiadającej przy sobie przedmioty, o których mowa w ust. 1;

  4)     żądania usunięcia innych przedmiotów i urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, lub oddania ich do depozytu.

  4.      Pracownik ochrony informuje sekretariat właściwego wydziału sądu o odmowie zezwolenia 
  na wejście do budynku sądu osobie wezwanej na rozprawę lub posiedzenie sądu w sytuacjach, 
  o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

  5.      Przeglądanie zawartości bagażu polega na:

  1)     wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnym sprawdzeniu znajdujących się w nim przedmiotów;

  2)     sprawdzeniu bagażu z wykorzystaniem środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

  6.      Pracownik ochrony w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 5, ma prawo żądania udostępnienia bagażu, w tym otwarcia i pokazania jego zawartości.

  7.      Czynności, o których mowa w ust. 5, wykonuje się w obecności posiadacza bagażu oraz w miarę możliwości w sposób niepowodujący uszkodzenia bagażu i znajdujących się w nim przedmiotów.

  8.      Przeglądanie odzieży polega na:

  1)     manualnym sprawdzeniu zawartości odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na ciele osoby wchodzącej do budynku sądu lub przez nią posiadanych bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała;

  2)     sprawdzeniu za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów 
  i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

  9.      Pracownik ochrony w związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 8, ma prawo do żądania zdjęcia przez osobę wchodzącą do budynku sądu zewnętrznych warstw odzieży, pokazania zawartości kieszeni, innych części odzieży lub przedmiotów znajdujących się na ciele tej osoby lub przez nią posiadanych.

  10.   Czynności, o których mowa w ust. 8, wykonuje się w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której są wykonywane oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu wykonywanej czynności. Czynności wykonuje w miarę możliwości pracownik ochrony tej samej płci, co osoba poddana przeglądaniu odzieży.

  11.   Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 i 8, dokonujący ich pracownik ochrony sporządza protokół w przypadku, gdy osoba poddana przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu tych czynności. Protokół nie podlega udostępnieniu osobom trzecim oraz może być udostępniony podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w trybie w nich przewidzianym. Protokół ten zawiera:

  1)     oznaczenie czynności, podstawy prawnej i przyczyny jej podjęcia, miejsca jej dokonania oraz dane osoby poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży, obejmujące imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

  2)     datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności;

  3)     dane pracownika ochrony dokonującego czynności obejmujące imię, nazwisko oraz nazwę przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonuje zadania ochrony albo nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy w przypadku, gdy pracownik ochrony wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony;

  4)     przebieg czynności, oświadczenia i wnioski jej uczestników;

  5)     spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis;

  6)     pouczenie osoby poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży o jej prawach, 
  w szczególności o prawie do złożenia skargi, o której mowa w ust. 12;

  7)     podpis osoby dokonującej czynności oraz osoby poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży albo wzmiankę o odmowie złożenia podpisu.

  12.   Osobie poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży przysługuje skarga na działalność sądu, wnoszona do prezesa sądu właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności 
  tj. Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, w celu zbadania legalności oraz prawidłowości jej dokonania. Do skargi stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

  13.   W przypadku gdy w trakcie czynności, o których mowa w ust. 5 i 8, znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a osoba poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanej czynności, dokonanie czynności pracownik ochrony niezwłocznie dokumentuje w notatce służbowej, odnotowując rodzaj, czas, miejsce i wynik czynności, dane pracownika ochrony oraz informacje, o których mowa w ust. 11 pkt 5.

  14.   W przypadku, gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności, o których mowa w ust. 5 i 8, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, pracownik ochrony, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa, 
  a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających 
  to niebezpieczeństwo.

  15.   Postanowień punktów 3 -13 nie stosuje się do:

  1)       Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)       Prezesa Rady Ministrów;

  3)       członków Rady Ministrów;

  4)       Rzecznika Praw Obywatelskich;

  5)       Rzecznika Praw Dziecka

  6)       Rzecznika Finansowego;

  7)       Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8)       osób korzystających z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego, ławników danego sądu oraz referendarzy sądowych;

  9)       osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;

  10)    adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, Prezesa, wiceprezesów, radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

  11)    kuratorów sądowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych, doradców restrukturyzacyjnych - w trakcie pełnienia czynności służbowych;

  12)    funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, w tym inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej – 
  w trakcie pełnienia czynności służbowych;

  13)    innych osób, w stosunku do których Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim wyraził zgodę na ich wejście.

  16.   Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 11 oraz notatki służbowej, o której mowa w ust. 13 określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów z dnia 27 września 2023 roku.

  17.   Protokół oraz notatkę służbową przechowuje się w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim w sposób zapewniający ich ochronę przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją.

  18.   Treść obowiązku informacyjnego dla osób wchodzących do budynków Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim poddanych przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży dostępna jest u ochrony oraz znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim pod adresem nowydwormaz.sr.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Interesanta/Obowiązki i uprawnienia osób wchodzących do budynku Sądu.

                                                                                                                 

Powiadom znajomego