W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW:


Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta
ul. Słowackiego 19,
jest to miejsce obsługi interesantów dla
I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich


Interesanci IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmowani są w budynku przy ul. Chemików 1b    

tel. 22 732 50 02
e-mail: boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Wioletta Kaczmarczyk. Kontakt: administracja@nowydwormaz.sr.gov.pl, tel. 22 732 50 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim odpowiada Wioletta Kaczmarczyk, administracja@nowydwormaz.sr.gov.pl, tel.22 732 50 04.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

                                                       

                                                        Budynek Sądu przy ul. Słowackiego 19

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Sądu Rejonowego Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne znajdujące się przy ul. Słowackiego 19. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do  wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, prześwietlarka rentgenowska.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Biuro Obsługi Interesantów, Wydział Karny, szatnia, oraz toalety dla interesantów, w tym jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dwie sale rozpraw znajdują się kilka schodków poniżej poziomu wejścia. Przy schodach znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Oddział Administracyjny, Sekretariat II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i dwie kolejne sale rozpraw, prowadzą schody oraz winda osobowa. Na drugie piętro, gdzie ma siedzibę Wydział Cywilny oraz jedna sala rozpraw prowadzą schody oraz jedna winda osobowa. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do Biura Obsługi Interesantów. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

Budynek Sądu jest wyposażony w pętlę indukcyjną, materac do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono kontrastowe oznaczenia na pierwszym i ostatnim stopniu schodów wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku.

Zastosowano oznaczenia kontrastowe na szklanych częściach drzwi.

W Biurze Obsługi Interesanta zamontowano uchwyty na kule ortopedyczne.

 

                                                           Budynek Sądu przy ul. Chemików 1b

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Sądu Rejonowego Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne znajdujące się przy ul. Chemików 1b. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do  wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, prześwietlarka rentgenowska.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do sekretariatu III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Na parterze są: pokój przeglądowy odpisów ksiąg wieczystych, szatnia, oraz toalety dla interesantów, w tym jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych, sala rozpraw, toalety prowadzą schody, brak windy. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w pomieszczeniach znajdujących się na pierwszym piętrze przez osoby ze szczególnymi potrzebami do interesanta schodzi pracownik danego wydziału.

Wprowadzono kontrastowe oznaczenie na pierwszym i ostatnim stopniu schodów wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku.

Budynek Sądu wyposażono w materac do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnej

 

Dodatkowe informacje

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim (Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim o wprowadzeniu procedury wejścia na teren tutejszego Sądu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym). Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. - Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) usługa ta jest bezpłatna.

W Sądzie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego online.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

Listownie na adres:

Sąd Rejonowy
w Nowym Dworze Mazowieckim
Biuro Obsługi Interesantów
ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego

 

 

Powiadom znajomego